9 ม.ค. 63_โครงการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาวะมวลกระดูก ดัชนีทางชีวเคมีของการสร้างกระดูกและสัดส่วนร่างกายของเด็กอ้วนหลังออกกำลังกายแบบแอโรบิค ของทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาวะมวลกระดูก ดัชนีทางชีวเคมีของการสร้างกระดูกและสัดส่วนร่างกายของเด็กอ้วนหลังออกกำลังกายแบบแอโรบิค ของทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 9 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>