หมายเลขโทรศัพท์

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เลขที่ 217 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

หมายเลขโทรศัพท์

075-846027
075-846050

www.pet.ac.th
 petcharik2017@gmail.com
 Petchariknakhonsithammarat

หมายเลขภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ห้อง
101 สำนักงานอำนวยการ
102 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
103 ภาษาต่างประเทศ
104 ห้องสมุดเพชรวิเชียร
105 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
107 ห้องเพชรภิรมย์
108 วิทยาศาสตร์
109 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
110 ฝ่ายกิจการนักเรียน
111 ภาษาไทย
112 คณิตศาสตร์
113 ห้องนักการภารโรง
114 ห้องวิชาการ
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี