การเรียนการสอนแบบออนไลน์

การเรียนการสอนแบบออนไลน์

STP Learn@Home

คลิปวิดีโอย้อนหลัง ม.ต้น

4พ.ค.63 ผอ.พบนักเรียน ม.1

4พ.ค.63 คณิตศาตร์ ม.1 โดย ครูอัญวดี

5พ.ค.63 คณิตศาตร์ ม.1 โดย ครูอัญวดี

16พ.ค.63 หัวหน้าระดับชั้น ม.1 โดย ครูอัญวดี

16พ.ค.63 หัวหน้าระดับชั้น ม.2 โดย ครูสุพรรษา

16พ.ค.63 หัวหน้าระดับชั้น ม.3 โดย ครูลัดดาวรรณ

18พ.ค.63 ภาษาไทย ม.1 โดย ครูพรทิพย์

18พ.ค.63 คณิตศาสตร์ ม.2 โดย ครูชูลีรัตน์

18พ.ค.63 วิทยาศาสตร์ ม.3 โดย ครูหนึ่งฤทัย

19พ.ค.63 คณิตศาสตร์ ม.1 โดย ครูอัญวดี

19พ.ค.63 วิทยาศาสตร์ ม.2 โดย ครูสุรีพร

19พ.ค.63 สังคมศึกษา ม.3 โดย ครูไพศาล

20พ.ค.63 วิทยาศาสตร์ ม.1 โดย ครูสายใจ

20พ.ค.63 สังคมศึกษา ม.2 โดย ครูกัญญปภา

20พ.ค.63 ภาษาอังกฤษ ม.3 โดย ครูลภัสรดา และครูธิภารัช

21พ.ค.63 สังคมศึกษา ม.1 โดย ครูสุวดี

21พ.ค.63 ภาษาอังกฤษ ม.2 โดย ครูกัญญะวีช์

21พ.ค.63 ภาษาไทย ม.3 โดย ครูลัดดาวรรณ

22พ.ค.63 ภาษาอังกฤษ ม.1 โดย ครูรุ่งทิวา

22พ.ค.63 ภาษาไทย ม.2 โดย ครูมาลี

23พ.ค.63 ภาษาไทย ม.1 โดย ครูพรทิพย์

23พ.ค.63 คณิตศาสตร์ ม.2 โดย ครูสุพรรษา

23พ.ค.63 วิทยาศาสตร์ ม.3 โดย ครูนริศรา

25พ.ค.63 คณิตศาตร์ ม.1 โดย ครูอัญวดี

25พ.ค.63 วิทยาศาสตร์ ม.2 โดย ครูสุรีพร

25พ.ค.63 สังคมศึกษา ม.3 โดย ครูไพศาล

26พ.ค.63 วิทยาศาสตร์ ม.1 โดย ครูสายใจ

26พ.ค.63 สังคมศึกษา ม.2 โดย ครูกัญญปภา

26พ.ค.63 ภาษาอังกฤษ ม.3 โดย ครูลภัสรดา และครูธิภารัช

27พ.ค.63 สังคมศึกษา ม.1 โดย ครูสุวดี

27พ.ค.63 ภาษาอังกฤษ ม.2 โดย ครูกัญญะวีช์

27พ.ค.63 ภาษาไทย ม.3 โดย ครูลัดดาวรรณ

28พ.ค.63 ภาษาอังกฤษ ม.1 โดย ครูรุ่งทิวา

28พ.ค.63 ภาษาไทย ม.2 โดย ครูมาลี

28พ.ค.63 คณิตศาสตร์ ม.3 โดย ครูสุรีวรรณ

29พ.ค.63 ภาษาไทย ม.1 โดย ครูพรทิพย์

29พ.ค.63 คณิตศาสตร์ ม.2 โดย ครูชูลีรัตน์

29พ.ค.63 วิทยาศาสตร์ ม.3 โดย ครูหนึ่งฤทัย

30พ.ค.63 คณิตศาสตร์ ม.1 โดย ครูสุภาภรณ์

30พ.ค.63 สังคมศึกษา ม.2 โดย ครูกัญญปภา

30พ.ค.63 ภาษาไทย ม.3 โดย ครูลัดดาวรรณ

คลิปวิดีโอย้อนหลัง ม.ปลาย

4พ.ค.63 ผอ.พบนักเรียน ม.4

4พ.ค.63 ภาษาอังกฤษ ม.4 โดย ครูปัณณธร

5พ.ค.63 ภาษาอังกฤษ ม.4 โดย ครูปัณณธร

16พ.ค.63 หัวหน้าระดับชั้น ม.4 โดย ครูณัฐปภัสร์

16พ.ค.63 หัวหน้าระดับชั้น ม.5 โดย ครูปิยนันท์

16พ.ค.63 หัวหน้าระดับชั้น ม.6 โดย ครูครูสุภาวดี

18พ.ค.63 ฟิสิกส์ ม.4 โดย ครูปภัษณัญฑ์

18พ.ค.63 ภาษาอังกฤษ ม.5 โดย ครูปัณณธร

18พ.ค.63 ภาษาไทย ม.6 โดย ครูจันทนา และครูปิยนันท์

19พ.ค.63 ภาษาอังกฤษ ม.4 โดย ครูณัฐปภัสร์

19พ.ค.63 ภาษาไทย ม.5 โดย ครูปิยนันท์

19พ.ค.63 คณิตศาสตร์ ม.6 โดย ครูสิรินทร์ทิพย์

20พ.ค.63 ภาษาไทย ม.4 โดย ครูจันทนา

20พ.ค.63 คณิตศาสตร์ ม.5 โดย ครูดรณีรัตน์

20พ.ค.63 คณิตศาสตร์ ม.6 โดย ครูสุวิมล

21พ.ค.63 คณิตศาสตร์ ม.4 โดย ครูศิริมาศ

21พ.ค.63 วิทยาศาสตร์ ม.5 โดย ครูวิระ

21พ.ค.63 ฟิสิกส์ ม.6 โดย ครูศุภาภรณ์

22พ.ค.63 สังคมศึกษา ม.4 โดย ครูวิไลพร

22พ.ค.63 เคมี ม.5 โดย ครูวาสนา

22พ.ค.63 ชีววิทยา ม.6 โดย ครูสุเมธ

23พ.ค.63 เคมี ม.4 โดย ครูกาญจนา

23พ.ค.63 ชีววิทยา ม.5 โดย ครูศิรินันท์

23พ.ค.63 สังคมศึกษา ม.6 โดย ครูศันสนีย์

25พ.ค.63 ชีววิทยา ม.4 โดย ครูอังคนา

25พ.ค.63 สังคมศึกษา ม.5 โดย ครูปภัสสร

25พ.ค.63 สังคมศึกษา ม.6 โดย ครูทิพาพรรณ

26พ.ค.63 สังคมศึกษา ม.4 โดย ครูวิไลพร

26พ.ค.63 ภาษาอังกฤษ ม.5 โดย ครูมนัสชนก

26พ.ค.63 ภาษาไทย ม.6 โดย ครูจันทนา

27พ.ค.63 ภาษาอังกฤษ ม.4 โดย ครูณัฐปภัสร์

27พ.ค.63 ภาษาไทย ม.5 โดย ครูปิยนันท์

27พ.ค.63 คณิตศาสตร์ ม.6 โดย ครูวิบุล

28พ.ค.63 ภาษาไทย ม.4 โดย ครูจันทนา

28พ.ค.63 คณิตศาสตร์ ม.5 โดย ครูดรณีรัตน์

28พ.ค.63 คณิตศาสตร์ ม.6 โดย ครูสุวิมล

29พ.ค.63 คณิตศาสตร์ ม.4 โดย ครูชุติกาญจน์

29พ.ค.63 เคมี ม.5 โดย ครูวาสนา

29พ.ค.63 เคมี ม.6 โดย ครูศุภาภรณ์

30พ.ค.63 ฟิสิกส์ ม.4 โดย ครูปภัษณัญฑ์

30พ.ค.63 ฟิสิกส์ ม.5 โดย ครูวิระ

30พ.ค.63 ชีววิทยา ม.6 โดย ครูสุเมธ