รหัสโรงเรียน 10 หลัก

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

3080200104