ผู้บริหารสถานศึกษา

นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุกัญญา  สุวรรณระ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายนิมณ  ทองนอก

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายวุฒิพงศ์  ชูเสือหึง

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ การงาน พัสดุและบริการ

นายเอกพร  ทองส่งโสม

รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่