ผู้บริหารสถานศึกษา

นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุกัญญา  สุวรรณระ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

นายนิมณ  ทองนอก

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายวุฒิพงศ์  ชูเสือหึง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานอำนวยการ