ตารางปฏิบัติงานทะเบียน – วัดผล ภาคเรียนที่ 2/2562

ตารางปฏิบัติงานทะเบียน – วัดผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<งานทะเบียนวัดผล>>