ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

ตารางสอบปลายภาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

<<ตารางสอบปลายภาค2-61_ม1-5>>