ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
PAEC : Petcharik Academic Excellence Center