1ธ.ค.63 ตามที่เกิดภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่2-63

1ธ.ค.63 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ตามที่เกิดภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่ อาจทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางมาโรงเรียน จึงอนุญาตให้นักเรียนที่ประสบปัญหาดังกล่าว สามารถหยุดเรียนได้โดยไม่คิดวันลา โดยให้แจ้งประสานผ่านครูที่ปรึกษา ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครองและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ2-63