1พ.ค.67 การลงทะเบียนและชำระเงิน พร้อมจำหน่ายหนังสือเสริมและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เรื่อง การลงทะเบียนและชำระเงิน พร้อมจำหน่ายหนังสือเสริมและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน พร้อมจำหน่ายหนังสือเสริมและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดย นักเรียน ม.ต้น เวลา 08.30 – 11.30 น. และ ม.ปลาย เวลา 13.00 – 16.00 น.
จึงเรียนแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง มาเพื่อโปรดทราบ