1พ.ย.66 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกรายชื่อนักเรียนผ่านการพิจารณา โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาลัยเชียงใหม่2-66

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกรายชื่อนักเรียนผ่านการพิจารณา โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

>> ดาวน์โหลดประกาศผลการคัดเลือก <<