11เม.ย.65 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 – ม.3 (2-64)

เรียน ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจึงจัดการเรียนภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom cloud meetings ระหว่างวันที่ 18 – 29 เมษายน 2565
จึงแจ้งนักเรียนเข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก ในระดับชั้นของนักเรียนเอง เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนต่อไป
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1-3 >>คลิก<<