11 ธ.ค. 62_กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ kahoot


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ kahoot ในการสร้างคำถาม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการตอบคำถาม พัฒนาองค์ความรู้ให้นักเรียน และเป็นเครื่องมือวัดผลในชั้นเรียน เสริมบรรยากาศการเรียนรู้ให้สนุกสนานน่าเรียนยิ่งขึ้น วันที่ 11 ธันวาคม 2562  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <ชมภาพทั้งหมด>>