12ก.ค.64 งดการเรียนการสอนในห้องเรียนออนไลน์1-64

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ
วันพฤหัสบดี ที่ 15 และ วันศุกร์ ที่ 16กรกฎาคม 2564
งดการเรียนการสอนในห้องเรียนออนไลน์
เพื่อให้นักเรียนได้ติดตามงาน และการบ้าน ตลอดจนทบทวนเนื้อหาเดิมของแต่ละวิชาด้วยตนเอง
ประกาศ 12 กรกฎาคม 2564