12 ก.พ. 62_โครงการพัฒนาและให้บริการด้านสมรรถภาพทางกาย


ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาและให้บริการด้านสมรรถภาพทางกาย  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัด้พชรจริก