14-28ต.ค.63 โครงการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5_2-63

14-28ต.ค.63 โครงการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5_2-63

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประจำภาคการศึกษา 1/2563 จำนวน 136 คน ในปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี และสาขาชีววิทยา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กและเยาวชน ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล โดยในรอบที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ในปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ เทคนิคการเตรียมสารละลาย วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และ การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ซึ่งในแต่ละปฏิบัติการนอกจากได้ความรู้และทักษะการทำปฏิบัติการที่ถูกต้องแล้ว ยังได้ทั้งความสนุก ความประทับใจ ทั้งต่อนักเรียนและผู้สอนปฏิบัติการ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้
ประมวลภาพกิจกรรม >>คลิก<<

เครดิตภาพข่าว cse.wu.ac.th