16พ.ค.63 การเรียนการสอนแบบออนไลน์วันแรก1-63

(16พ.ค.63) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เริ่มจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นวันแรก โดยหัวหน้าระดับชั้นทุกชั้นเรียน พบปะนักเรียนแต่ละสายชั้น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและข้อปฏิบัติในการเรียนออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ มีนักเรียนเข้าร่วมเรียน ม.1 จำนวน 190 คน ชั้น ม.2 จำนวน 217 คน และ ม.3 จำนวน 194 คน ม.4 จำนวน 129 คน ม.5 จำนวน 107 คนและ ม.6 จำนวน 123 คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 85 ของนักเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงเรียนจัดตารางเรียนในช่วงก่อนเปิดภาคจริง 2 กรกฎาคม 2563 โดยเน้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับโรงเรียนและเตรียมพร้อมในการเรียนรู้ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน “องค์กรแห่งการเรียนรู้” เพราะโรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้
ชมภาพ1 >>คลิก<<

ชมภาพ2 >>คลิก<<