16 พ.ค. 2567 การติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ณ ห้องประชุมเพชรน้ำเอก

16 พ.ค. 2567 การติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ณ ห้องประชุมเพชรน้ำเอก

>>ชมภาพ<<