17 ก.ย. 62_พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงของท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561


ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงของท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(Local Sufficency School : LSS) และการมองรางวัลสำหรับสถานศึกษา สำนัก/กองการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร <<คลิกชมภาพทั้งหมด>>