17 ธ.ค. 62_การใช้แอพพลิเคชัน Quizizz เป็นสื่อในการเรียนรู้

รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้แอพพลิเคชัน Quizizz เป็นสื่อในการเรียนรู้ โดยมี คุณครูสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ เป็นผู้จัดการเรียนรู้ และ คุณครูสุวิมล ฤทธิ์พันธ์ เป็นผู้นิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>