17 พ.ย. 62_การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะสะเต็มศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะสเต็มศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก
โฮเทล จังหวัด สงขลา<<ชมภาพคลิก>>