17 ม.ค. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรมเสริมความรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม และ แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง

รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรมเสริมความรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม และ แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมี คุณครูสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ เป็นผู้จัดการเรียนรู้ และ คุณครูวาสนาเขต พิทักษ์จิตร์ เป็นผู้นิเทศการจัดการเรียนรู้ <<ชมภาพคลิก>>