18ม.ค.65 ประกาศรายชื่อและแนวปฏิบัตินักเรียนของนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2565

 

ประกาศรายชื่อและแนวปฏิบัตินักเรียนของนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2565
ประเภทโควตา โครงการเพชรจริกแชมเปี้ยนเทส ครั้งที่ 10
แนวปฏิบัติ
1.นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ไว้แล้ว ให้มาสอบจัดลำดับห้องเรียน วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.15 น. ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
โดยไม่ต้องสมัครสอบในการแข่งขันรอบคัดเลือกทั่วไป หากไม่มาเข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
2.กรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าสอบในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ ให้ผู้ปกครองแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
อ่านรายละเอียด >>คลิก<<