20 ก.ค. 62_อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานบริหารจัดการโรงเรียนและระบบการจัดการฐานข้อมูล นักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานบริหารจัดการโรงเรียนและระบบการจัดการฐานข้อมูล นักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค <<ชมภาพคลิก>>