20 ธ.ค. 2566 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกรับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุข

20 ธ.ค. 2566 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกรับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุข

>>ชมภาพ<<