20 ม.ค. 63 มอบเกียรติบัตรบุคคลผู้มีจิตสาธารณะ ปีการศึกษา 2562


ผู้บริหารมอบเกียรติบัตรบุคคล “ผู้มีจิตสาธารณะ” เป็นจิตอาสาบันทึกภาพ และวีดีทัศน์กิจกรรมของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา2562 วันที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก มีรายชื่อดังต่อไปนี้  <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>

1.นายกฤตภาส หนูประกอบ ม.306
2.นายวิทวัส สุขสมบัติ ม.302
3.นางสาวกมุทมาศ ผลไชย ม.303
4.นางสาววิภาวดี ลิขิตลักษณะ ม.402
5.นายกฤษณพงศ์ มณีฉาย ม.301
6.นางสาวศิริจิติ์ ศรีบุรินทร์ ม.403
7.นางสาวสหพรพิชญ์ ยังช่วย ม.305
8.นายปณณ สุวรรณบูรณ์ ม.404
9.นายภพธรรม กรรมการ ม.503
10.นายพงศ์พล มหันตะพันธ์ ม.305
11.นายอดุลย์ บุญเกิด ม.502
12.เด็กชายปภังกร สหลิ้มเจริญ ม.305