21พ.ค.63 โรงเรียนช่วยสนับสนุนการบริจาคเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคให้กับประชาชน1-63

21พ.ค.63 รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกช่วยสนับสนุนการบริจาคเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)1-63 ชมภาพ >>คลิก<<