21 ก.พ. 63 รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การสร้างภาพ 3D


รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การสร้างภาพ 3D จากแอพพลิเคชั่น Quiver ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีคุณครูสุเมธ  เนาว์รุ่งโรจน์ เป็นผู้จัดการเรียนรู้ <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>