21 ม.ค. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรม การจำลองรถไต่ถัง เสริมความรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรม การจำลองรถไต่ถัง เสริมความรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมี คุณครูสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ เป็นผู้จัดการเรียนรู้ <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>