21 ม.ค. 63 อบรมการใช้ Zipgrade (2-62)

ครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมอบรมการใช้ Zipgrade เพื่อพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษา  โดยครู อดิศักดิ์  ช่วยสถิตย์ เป็นวิทยากรการอบรมครั้งนี้ วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอม 2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>