22ก.พ.62 นักเรียน ส.ท.พ. รับรางวัลการสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา61 ระดับม.ต้น โรงเรียนทุ่งสง22ก.พ.62 นักเรียน ส.ท.พ. รับรางวัลการสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา61 ระดับม.ต้น โรงเรียนทุ่งสง