22 ม.ค. 63 รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูล เรื่อง Natural Resources และ แนวทาง 3R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูล เรื่อง Natural Resources และ แนวทาง 3R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี คุณครูสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ เป็นผู้จัดการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>