25เม.ย.63 คู่มือการใช้งาน Zoom Cloud Meetings1-63

 

คู่มือการใช้งาน Zoom Cloud Meetings
แจ้งนักเรียนและครู โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก โรงเรียนจัดเตรียมแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงก่อนปิดภาคเรียน ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ได้จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจได้ศึกษาการใช้งานไปพลางก่อน ส่วนตารางการเรียนและรายละเอียดอื่น ๆ โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ดาวน์โหลดคู่มือ >>คลิก<<