25 ก.พ.64 การทดลอง เรื่อง กายวิภาคศาสตร์ของไต


การทดลอง เรื่อง กายวิภาคศาสตร์ของไต รายวิชา ว33246 ชีววิทยา 6 ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>