25 ต.ค. วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ผอ.ดร.สุชาติ  เอียดวงศ์ พบปะกับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>