25 ต.ค. 62_การศึกษาดูงานของนักศึกษาพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับคณะการศึกษาดูงานของนักศึกษาพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 (ปปร.23) วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพคลิก>>