26ก.พ.67 สรุปผลการรับรายงานตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา2567

26ก.พ.67 สรุปผลการรับรายงานตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา2567
สรุปผลการรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
นักเรียน ม.4 ประเภทโควตา จำนวน 92 คน
นักเรียน ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป จำนวน 66 คน
รวมทั้งหมด 158 คน
การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ครบตามจำนวนที่กำหนด “โดยไม่เรียกบัญชีสำรอง”