27พ.ย.63 ถอดบทเรียน การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกัรคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูร่วมถอดบทเรียน การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกัรคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>