27-29 พ.ย. STP’s English Camp @ Genting Club 2019

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนักเรียนชั้นมัีธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมโครงการ STP’s English Camp @ Genting Club ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>