27-29 เม.ย.65 การประชุมเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุง2-64

27-29 เม.ย.65 การประชุมเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุง (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมภาพ >>คลิก<<