28ต.ค.64 ครู รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกเข้าร่วมประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)1-64

28ต.ค.64 ครู รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกเข้าร่วมประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)1-64
โดยกำหนดการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
ชมภาพ >>คลิก<<