28 ม.ค. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรม Unplugged Coding เสริมทักษะกระบวนการคิด


รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรม Unplugged Coding เสริมทักษะกระบวนการคิด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมี คุณครูสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ เป็นผู้จัดการเรียนรู้ และ คุณครูชนกมลย์ คงยก เข้ามาสังเกตการสอน ในฐานะนักศึกษา ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>