28-29ส.ค.64 โครงการจัดทำแฟ้มผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในระบบ TCAS(1-64)

โครงการจัดทำแฟ้มผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในระบบ TCAS ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ผ่านระบบการอบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom cloud meetings ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564
วิทยากร : อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชมภาพ >>คลิก<<