29 พ.ย. 62_โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามประเมินผล

รองผู้อำนวยการ และครูฝ่ายแผนร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามประเมินผล วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิการยน 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช(CLP) <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>