2-3พ.ย.63 การใช้แอพพลิเคชัน Kahoot ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต1-63

2-3พ.ย.63 การใช้แอพพลิเคชัน Kahoot ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

และ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ รายวิชา ว33245 ชีววิทยา ระดับชั้น ม.6_1-63 ชมภาพ >>คลิก<<