3 ก.ค. 63_วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองอำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดูแลนักเรียนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

<< ชมภาพทั้งหมด >>