30 มิ.ย. 65 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>