5 ก.พ. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรมเสริมความรู้ เรื่อง แรงกิริยา-แรงปฏิกิริยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรมเสริมความรู้ เรื่อง แรงกิริยา-แรงปฏิกิริยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมี คุณครูสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ เป็นผู้จัดการเรียนรู้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพคลิก>>