5 มี.ค. 63 กิจกรรม เรื่อง การระบุตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง


รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรม เรื่อง การระบุตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมี คุณครูสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ เป็นผู้จัดการเรียนรู้ <<ชมภาพความคลิก>>