5 ม.ค. 64 เรื่อง ปิดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง ปิดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงประกาศปิดเรียนในสถานศึกษา เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-20 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยโรงเรียนจะจัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านช่องทางการเรียนการสอนแบบออนไลน์
<<<รายละเอียด>>>